Algemene huur- en leveringsvoorwaarden

 

 •  Het gehuurde springkasteel wordt voor u opgesteld voor een maximale duur van 12 u. Het naar wens later afhalen van het springkasteel of het langer gebruiken van het springkasteel kan mits overeenkomst.
 •   Eén persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel, zoniet wordt een meerprijs van  25 euro aangerekend.
 •   Voorzieningen : elektriciteit van 220 volt, minstens 16 amp te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen). Voor Adventure Run zijn dit 2 stopcontacten binnen een straal van 20m, stopcontacten zijn op een verschillend circuit aangesloten.
 •  We vragen indien mogelijk het springkasteel te kunnen plaatsen op gras of zachte ondergrond. De verantwoordelijkheid en de permanente controle is in alle  omstandigheden ten laste van de huurder.
 •   Bij de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven.
 •   Er wordt een voorschot gevraagd van 50% van het huurbedrag, dit dient gestort te worden 14 dagen voor de leveringsdatum.
 •  Bij annulatie dient de helft van de huursom te worden betaald als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst
 • De huurder gaat bij een reservatie automatisch akkoord met de huur- en leveringsvoorwaarden en krijgt ze steeds in bijlage meegezonden bij een eerste mailantwoord van Pump en Jump uit.
 •  In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Het betaalde voorschot wordt dan uiteraard teruggestort.
 •  Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.
Gebruiksvoorwaarden
 • Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder toezicht van een volwassene.
 • Er dient steeds een vrije doorgang te zijn van minimaal 1m. Voor types Adventure Run, Clown, Vliegtuig, Devil, Tijger en Octopus Game is dit 1,5m
 • De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering : bij onweer en hevige rukwinden moet u het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen.
 • Om misverstanden te vermijden ; overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen regen ! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. Klachten nadien zijn dus ongegrond !
 • Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,… zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen ! Boete voor het betreden met schoenen: €80
 • Er wordt niet gegeten of gedronken op het springkasteel en dit wegens verstikkingsgevaar van uw kind.
 • Serpentines, (crêpe-)papiersnippers, confetti, spuitserpentines,… horen niet thuis op een springkasteel. Bij blijvende schade door een van deze zaken (kleurafscheiding door combinatie met water ed) kan en zal een boete aangerekend worden.
 • Het is ten strengste verboden om stickers of plakband op het springkasteel aan te brengen (schade aan kleurprints!). Bij schade aan prints of bassche zal dit aangerekend worden.
 • Het is verboden het springkasteel te betreden met maquillage/ grime op het aangezicht.
 • Het is ten strengste verboden opzettelijk zand, aarde, gras mee te nemen op het springkasteel. Forfaitaire boete van €100.
 • Locaties in de nabijheid van een zandbak dienen ten allen tijde vermeden te worden. Wij plaatsen NOOIT op een ondergrond van zand of aarde.
 • Verboden water of waterballons te gebruiken op het springkasteel. Enkel bij geschikte types springkastelen kan dit mits voorafgaandelijke toestemming van verhuurder. De huurder verbindt er zich in dit laatste geval toe om het springkasteel uit te drogen tegen het afgesproken uur van ophaling.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
 • Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan.
 • Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.
 • Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.
 • Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen, (0474 / 07 35 26). Er kunnen dan verder afspraken geregeld worden.
 • Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons
  akkoord. Onze standaardhuurprijzen zijn hier niet van toepassing.
 • Er wordt geleverd in een straal van 10km van Roeselare. Extra kilometers worden adhv een tabel verrekend.
 • Tijdens de weekends van OLH Hemelvaart en Pinksteren wordt enkel geleverd en is afhaling niet mogelijk (zodoende kunnen wij steeds propere kastelen garanderen).
 • Zelf afhalen van springkastelen gebeurt met een kleine bestelwagen of aanhangwagen. Kleinere springkastelen kunnen doorgaans in een gewone wagen, vraag dit gerust na. De sumopakken en -matten bestaan uit mousse, een pakket kan dus niet in een personenwagen.
 • Bij zelf afhalen wordt het springkasteel door de huurder steeds eerst uitgeveegd na gebruik.
 • Springkastelen zijn enkel bedoeld voor kinderen (2-12jaar), niet voor volwassenen.
 • Sumomatten en Octopus game worden NOOIT betreden met schoeisel. (beste grip is blootsvoets)
 • Sumopakken worden enkel gebruikt op de mat. Als een van de spelers naast de mat landt wordt het spel stilgelegd tot deze de mat terug heeft betreden. Pas daarna kan het spel hervat worden.
 • Bij sumospel is het gebruik van de nekbeschermer en de helm VERPLICHT, dit voor uw eigen veiligheid (whiplash, hoofdletsels)
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
 • Besef dat deze huur- en leveringsvoorwaarden er zijn om het iedereen gemakkelijker te maken want goede afspraken maken goede vrienden.

 

Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen !
Voor volwassenen zijn er speciale spelen ontworpen, vraag ons informatie !