Bedrijfsgegevens:

Pump&Jump onderdeel van JeHo-Projects BV

Patrijzendreef 9
8800 Roeselare
Belgie
Ondernemingsnr: 0760.704.979
BTW-nr: BE0760.704.979
info@pumpenjump.be
0474/07.35.26

Algemene verhuurvoorwaarden:

Artikel 1: Al onze leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden: andere sluitende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
Artikel 2: De verhuurder (Pump&Jump of JumpForFun.be, noch de Besloten Vennootschap JeHo-Projects BV) kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
Artikel 3: 
Bij levering moet er iemand aanwezig zijn om de plaats aan te duiden waar het springkasteel-en / attractie’s moet-en geplaatst worden.
Artikel 4: 
Al onze geplaatste spelen zijn verankerd in of op de grond om het kantelen van de spelen te voorkomen, bij voorkeur op gras.
Artikel 5: 
De spelen moeten rondom een vrije ruimte hebben van minimum 1m80 om beschadigingen aan de spelen te voorkomen, aan de achterzijde van het kasteel moet er ook minstens 1,80m vrije ruimte zijn voor de plaatsing van de blower/motor.
Artikel 6: 
Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
Artikel 7: 
Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan.
Artikel 8: 
Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.
Artikel 9: 
Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.
Artikel 10: 
De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering : bij onweer en hevige rukwinden moet u het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen.
Artikel 11: 
Er moet een minimale vrije doorgang zijn naar de plaats waar het springkasteel-en / attractie’s moet-en geplaatst worden, afmetingen kan je terug vinden per springkasteel-en / attractie’s, ook GEEN trappen of obstakels. Als er toch trappen of obstakels zijn, moet er gezorgd worden voor extra hulp, zoniet kan de verhuurder de huur nog schorsen en het betaalde voorschot als vergoeding houden.
Artikel 12: 
Laat nooit MEER kinderen toe op het springkasteel-en / attractie’s dan voorgeschreven. Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan 16 jaar. Aantal deelnemers is afhankelijk van hun leeftijd: hoe ouder, hoe minder deelnemers. Best ook geen te groot leeftijdsverschil toelaten tussen de deelnemers, anders beter een extra springkasteel voorzien.
Artikel 13: 
Springkastelen / attracties zijn gemaakt voor kinderen, NIET VOOR VOLWASSENEN !!!
Artikel 14: 
Een overdekt springkasteel / attractie geeft geen garantie dat het springkasteel / attractie volledig droog blijft. Het dak is bedoeld als zonnescherm. klachten nadien zijn dus ongegrond.
Artikel 15: 
Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,… zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen ! Boete voor het betreden met schoenen: €120
Artikel 16: 
Er wordt niet gegeten of gedronken op het springkasteel en dit wegens verstikkingsgevaar van uw kind.
Artikel 17: 
Serpentines, (crêpe-)papiersnippers, confetti, spuitserpentines,… horen niet thuis op een springkasteel. Bij blijvende schade door een van deze zaken (kleurafscheiding door combinatie met water ed) kan en zal een boete aangerekend worden.
Artikel 18: 
Het is ten strengste verboden om stickers of plakband op het springkasteel aan te brengen (schade aan kleurprints!). Bij schade aan prints of bassche zal dit aangerekend worden.
Artikel 19: Sumomatten en Octopus game worden NOOIT betreden met schoeisel. (beste grip is blootsvoets)
Artikel 20:
 Sumopakken worden enkel gebruikt op de mat. Als een van de spelers naast de mat landt wordt het spel stilgelegd tot deze de mat terug heeft betreden. Pas daarna kan het spel hervat worden. Bij sumospel is het gebruik van de nekbeschermer en de helm VERPLICHT, dit voor uw eigen veiligheid (whiplash, hoofdletsels)
Artikel 21: 
Het is ten strengste verboden opzettelijk zand, aarde, gras mee te nemen op het springkasteel. Forfaitaire boete van €100. Locaties in de nabijheid van een zandbak dienen ten allen tijde vermeden te worden. Wij plaatsen NOOIT op een ondergrond van zand of aarde.
Artikel 22: 
Verboden water of waterballons te gebruiken op het springkasteel. Enkel bij geschikte types springkastelen kan dit mits voorafgaandelijke toestemming van verhuurder. De huurder verbindt er zich in dit laatste geval toe om het springkasteel uit te drogen tegen het afgesproken uur van ophaling.
Artikel 23: 
Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen, (0474/07.35.26). Er kunnen dan verder afspraken geregeld worden.
Artikel 24: Alle klachten, die gedetailleerd, gemotiveerd en schriftelijk dienen te zijn, moeten ons uiterlijk bereiken, de achtste dag na factuurdatum, op straffe van verval.
Artikel 25: 
Het indienen van een klacht van huurder mag geenszins de betaling van de facturen op hun vervaldag vertragen of stopzetten.
Artikel 26: 
Al onze bedragen op onze website vermeld zijn inclusief 21% BTW.
Artikel 27: 
Pump&Jump en JumpForFun.be behoudt zich het recht om leveringskosten aan te rekenen aan de klant als de plaats van levering zich buiten de straal van 10 km gerekend vanaf ons adres bevindt. Deze vergoeding hebben wij in een tabel samengevat en kan je terug vinden op volgende pagina: /verzend-en-leveringskosten
Artikel 28: 
Het bedrag van onze facturen is contant bij afhaling en / of plaatsing van spelen of aan ons adres betaalbaar bij speciale overeenkomst schriftelijk vermeld.
Artikel 29:
 Bij reservatie voor verhuur van spelen wordt ook altijd het volledige bedrag gevraagd te betalen, indien slecht weer voorspeld en wens je de reservatie te annuleren, dit kan 24u voor levering kosteloos geannuleerd worden. Zie alg. voorw. puntje 35
Artikel 30: 
Wens je de reservatie te annuleren, 4 weken voor levering rekenen wij een vergoeding van 25% van de huurprijs, 7 dagen voor levering rekenen wij een vergoeding van 60% van de huurprijs, 1 dag voor levering 75% van de huurprijs.
Artikel 31: 
De verhuurde springkastelen / attracties worden uiterlijk om 22u opgehaald, als de springkastelen / attracties later of de dag erna maar pas mogen / kunnen opgehaald worden rekenen wij hiervoor de prijs van 2 dagen.
Artikel 32: 
Leerkrachten (enkel bedoeld voor particulieren, niet voor zelfstandigen / verenigingen) hebben recht op een korting van €10,- incl. 21% BTW bij een reservatie van een springkasteel / attractie op vertoon van hun persoonlijke lerarenkaart. De adresgegevens op de lerarenkaart moeten overéénstemmen met de gegevens waarop de reservatie is aangevraagd (mag ook partner), zoniet is er geen recht op de lerarenkorting.
Artikel 33: 
De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
Artikel 34: Bij niet-betaling volgens de overeenkomst of op de vervaldag brengen alle verschuldigde sommen automatisch en van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een intrest op van 10% per jaar, met een minimumbedrag van € 50,- incl. 21% BTW.
Artikel 35: In geval van laattijdige levering zal de klant geen schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
Artikel 36: 
Het is mogelijk om kosteloos te annuleren bij slecht weer 24u voor levering, wensen jullie de reservatie toch nog annuleren rekenen wij een vergoeding van €50,- incl. 21% BTW.
Artikel 37: 
Er dient minimum 1 volwassene (18+) aanwezig te zijn voor toezicht, deze persoon is niet de verhuurder!
Artikel 38: 
Het is verboden de springkastelen / attracties verder te verhuren, dit kan enkel na schriftelijk akkoord van de verhuurder.
Artikel 39: 
Pump&Jump en JumpForFun.be  behouden wel het recht om zelf af te zeggen als de weersomstandigheden te slecht zijn (<10°c, regen, veel wind) als het buiten wordt geplaatst.
Artikel 40: 
Eventuele betwistingen vallen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk.
Artikel 41: 
Als huurder verbindt hij zich met deze voorwaarden, Besef dat deze huur- en leveringsvoorwaarden er zijn om het iedereen gemakkelijker te maken want goede afspraken maken goede vrienden.

Wat bij slecht weer:

Artikel 1: Bij een korte bui laat u het springkasteel / attractie gewoon opgeblazen in de regen staan =(vermijden van insijpelend water). Bij een lange regenperiode laat u het springkasteel / attractie best af en legt u een zeil over het springkasteel / attractie. De motor en stroomtoevoer uit de regen verwijderen tegen defect en kortsluiting.
Artikel 2: 
Indien het springkasteel / attractie niet opgeblazen is of gehuurd is voor langer dan 1 dag: water aflaten, muren / torens naar binnen plooien en het springkasteel samen met het grondzeil vanaf de opstap naar de achterkant dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen.
Artikel 3: 
Bij stormwind of onweer het springkasteel / attractie ontruimen en onmiddellijk uitschakelen. Als de storm is gaan liggen het springkasteel / attractie onmiddellijk terug opzetten dat er niet te veel regenwater in het springkasteel / attractie kan binnendringen.

Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen !

<<< Deze verhuur- en leveringsvoorwaarden zijn er om het iedereen gemakkelijker te maken want goede afspraken maken goede vrienden 🙂 >>>